História spoločnosti od roku 1900

Vznik budúceho družstevného podniku: do majetku podniku vkladá vdova Marie Kyselová obilný mlyn, vzniká tým spoločnosť s ručením obmedzeným s názvom „Obilní skladiště, umělecký válcový mlýn a pekárna“ v Dražiciach nad Jizerou.


1910–1917

 • Nové vedenie na čele s Václavem Čančíkem sa na doporučenie profesora pražskej techniky ing. Karla Nováka obracia k veľmi perspektívnej výrobe a rozvodu elektrickej energie. V roku 1910 bola postavená hydroelektráreň s dvoma turbínami o výkone 300 HP. V roku 1917 je na dražickú elektráreň napojených 69 obcí s 8 111 spotrebiteľmi.

1926–1939

 • Podnik dosahuje svojho vrcholu v druhej polovici dvadsiatych rokov. Zamestnáva 220 pracovníkov a vlastní 8 vodných elektrární na rieke Jizeře, parnú elektráreň, 2 mlyny a rozvodnú sieť, na ktorú je napojených 383 obcí s 24 080 užívateľmi. Obrat za rok 1930 činil úctihodných vtedajších tri štvrtiny miliardy Kč.

1948

 • Po nútenom odpredaji rozvodných sietí a následnom znárodnení značnej majetkovej časti družstva, sa podnik preorientoval na výrobky a služby pro obyvateľstvo so zameraním na domácnosť a športové využitie.

1956

 • Jedným z programov se stala zákazková výroba ohrievačov vody pod vedením bývalého živnostníka pána Křováka.

1972–1989

 • V priebehu roku 1972 bol dokončený vývoj kombinovaného ohrievača vody a jeho zavedenie do sériovej výroby. Koncom osemdesatych rokov vyrábal Družstevný kombinát Dražice okolo 13 000 kombinovaných ohrievačov vody ročne a v tejto oblasti zamestnával cca 50 pracovníkov.

1989–1992

 • Po zmene politickej situácie v roku 1989 dochádza k rozdeleniu družstva na samostatné obchodné firmy. Jednou z týchto firiem je i súkromná spoločnosť Družstevní závody Dražice–strojírna, s.r.o., ktorá prevzala výrobu ohrievačov vody.
 

1992–2003

 • V roku 2004 bola postavená nová hala, ako príprava na výstavbu novej smaltovacej pece. Táto pec bola potom postavená v lete 2005, a firme umožnila jednak zvýšiť kapacitu smaltovne, jednak umožnila kvalitnejší smaltovací postup. V roke 2005 bola takisto rozšírená výrobková rada o akumulačné nádrže a v závere roku boli pripravené nové typy hranatých ohrievačov vody D-LUX. Za posledný rok spoločnosť vyrobila 115 000 ohrievačov vody a zamestnávala 210 pracovníkov. I do budúcna je počítané s ďalším nárastom výrobnej kapacity, rozširovaním sortimentu výrobkov a modernizáciou stávajúcej výrobkovej rady.

2004–2005

 • V roce 2004 byla postavena nová hala, jako příprava k výstavbě nové smaltovací pece. Tato pec byla pak postavena v létě 2005, a firmě umožnila jednak zvýšit kapacitu smaltovny, jednak umožnila kvalitnější smaltovací postup. V roce 2005 byla také rozšířena výrobková řada o akumulační nádrže a v závěru roku byly připraveny nové typy hranatých ohřívačů vody D-LUX. Za poslední rok společnost vyrobila 115 000 ohřívačů vody a zaměstnávala 210 pracovníků. I do budoucna je počítáno s dalším nárůstem výrobní kapacity, rozšiřováním sortimentu výrobků a modernizací stávající výrobkové řady.

2006

 • V roku 2006 došlo k prevodu 100 % podielov spoločnosti Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o. na švédsku spoločnosť NIBE Industrier AB, ktorá sa tak stala jediným vlastníkom DZ Dražice.

2007–2009

 • Rok 2007 – počas leta došlo k rozšíreniu na dve montážne linky a tým sa kapacita výroby zvýšila na 150 000 ks ročne. Firma DZ Dražice začala takisto ponúkať tepelné čerpadlá značky NIBE.
 • zdroj: dzd.cz