Servis je zabezpečený po celom území Českej a Slovenskej republiky a garantuje spoľahlivú a bezstarostnú prevádzku po celú dobu životnosti ohrievačov vody.


  • Záručné podmienky

  • Záručné podmienky platné od 1.1.2014
  • Pre výmenu výrobku alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy platia príslušné ustanovenia Občianského zákonníka.
  • Ak sa na výrobku vyskytne v záručnej lehote vada, ktorá nebola spôsobená užívateľom, alebo neodvratnou udalosťou ( napr. živelnou pohromou ), bude výrobok opravený bezplatne.
  • Pre výmenu výrobku alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

  • Záručná lehota na výrobok sa poskytuje odo dňa montáže konečnému zákazníkovi v dĺžke:

  • 5 rokov na vnútornú nádobu a veka príruby a akumulačné nádrže typu NAD, NADO a UKV
  • 4 roky na vnútornú nádobu ohrievača vody typu BTO a TO (okrem typu TO 20)
  • 3 roky na vnútornú nádobu vrátane tepelnej izolácie u ohrievača typu TO 20
  • 2 roky na ohrievače vody PTO
  • 5 rokov na solárne panely. Na osttatné prvky solárnych kompletov 2 roky
  • 2 roky na elektroinštaláciu, vykurovacie teleso a ostatné príslušenstvo.
  • záručná lehota na náhradné diely je 24 mesiacov

  • 1. Podmienky pre uplatnenie záruky:

  • - záručný list musí byť správne vyplnený ( potvrdený dátum predaja a montáže ) alebo doklad o kúpe
  • - montáž výrobku musí byť vykonaná oprávnenou osobou ( potvrdené v záručnom liste )
  • - kupujúci je povinný pred uvedením výrobku do prevádzky oboznámiť sa s prevádzkovo-montážnymi predpismi,
     príslušnými k danému výrobku

  • 2. Zánik záruky:

  • - ak zákazník nesplnil podmienky bodu 1
  • - ak nebola vykonaná oprava v záručnej dobe servisnou firmou k tomu oprávnenou
  • - ak je zjavné, že závada bola spôsobená nesprávnou montážou alebo nesprávnym používaním výrobku
  • - ak výrobok nebol používaný podľa prevádzkovo-montážnych predpisov a požiadaviek, určených výrobcom
  • - ak boli na výrobku vykonané neodborné úpravy alebo zásahy do jeho konštrukcie, popr. ak dôjde k neautorizovanému
     zásahu do výrobku (porušenie tesnosti nádoby, zásah do elektroinštalácie)
  • - ak je poškodený výrobný štítok s výrobným číslom, alebo tento chýba.

  • 3. Servis:

  • Záručné a pozáručné opravy zabezpečuje predávajúci DZ Dražice –strojírna, spol. s r.o., alebo pomocou zmluvných partnerov.

  • 4. Postup pri reklamácii:

  • - koncový zákazník písomne oznámi na adresu zmluvnej opravovne alebo priamo predajcu druh závady, výrobné číslo,
     typové číslo, dátum predaja výrobku ( zo záručného listu) a popis ako sa závada prejavila
  • - vyčká na príchod servisného mechanika, ktorý závadu odstráni, alebo vykoná ďalšie opatrenia, dôležité pre vybavenie
     reklamácie
  • - nikdy nedemontuje výrobok zo systému ( dôležité pre posúdenie závady )
  • - v prípade neoprávnenej reklamácie budú priúčtované k cene opravy zákazníkovi

  Zoznam servisných firiem je priložený ku každému ohrievaču vody spoločne s návodom na montáž a údržbu.